COMPTABLE

thot-gestió-promo

COMPTABILITAT

La comptabilitat és un sistema de control i registre d’ingressos i despeses i demés operacions que realitza una empresa i autònom. Està regit per uns principis comptables i una normativa d’imposició amb l’objectiu de poder-hi observar la realitat numèrica de l’activitat econòmica de l’empresa, autònom, entitat… i les variacions que aquesta suporti.

Aquesta tècnica aporta informació per el procés de presa de decisions econòmiques, permetent estudiar el patrimoni i presentant els resultats a través dels estats comptables i financers.

Per això és necessari portar el registre sistemàtic i de manera cronològica de les operacions financeres. Això implica un control de totes les seves operacions diàries: compres, ventes, inversions, despeses

La comptabilitat fiscal és la que regeix la majoria de les empreses per la seva obligatorietat de portar registres i elaborar informes per les declaracions davant l’Administració Pública i el pagament dels impostos.

 

Comptabilitat a Thot Gestió

Des de l’assessoria,  tan grans com petites, tan entitats amb persona jurídica com autònoms, elaborem una comptabilitat administrativa, sigui quina sigui la obligatorietat fiscal o financera. D’aquesta manera tenim accés a la informació econòmica per tal de preparar informes i tenir als empresaris amb la informació suficient per poder donar-los la informació interna dels  moviments econòmics de la seva activitat.

Tenir la informació registrada ens permet analitzar la organització i l’estructura, i ens permet prendre decisions de gestió en base a les dades aportades. Amb la informació podem determinar les polítiques d’empresa basades en aquest informes.

 

SOL·LICITA INFORMACIÓ AQUÍ